جۆدۆی ئێران له‌ كێبه‌ركێی نێونه‌ته‌وه‌ییه‌كان بێ به‌ش كرا

جۆدۆی ئێران له‌ كێبه‌ركێی نێونه‌ته‌وه‌ییه‌كان بێ به‌ش كرا

ئاسۆی ڕۆژ\ فێدراسیۆنی نێونهتهوهیی جۆجۆ ڕۆژی چوارشهممه٢٧ی خهرمانان، بهشێوهی ڕهسمی فێدراسیۆنی جۆدۆی ئێرانی لهههموو كێبهركێ جیهانییهكان له‌  دوور خستهوه‌. 

بهپێی ئهم بڕیارهی كۆمیسیۆنی ئینزباتی ئهم فێدراسیۆنه، ئێران تا كاتێكی نادیار جگهلهههموو كێبهركێ جیهانییهكان لهبهشداری لهههموو چالاكییهكۆهمهڵایهتی و بهڕێوهبهرایهتییهكانی ژێر چاودێری فێدراسیۆنی نێونهتهوهیی و سهندیكاكانیش بێ بهش دهبێت.

لهڕاگهیانراوهك لهم بارهیهوهكهلهماڵپهڕی ڕهسمی فێدراسیۆنی جۆدۆی جیهانی بڵاوی كردۆتهوههۆی ئهم تهمێ كردنهی ئێران، پێ دۆڕاندنی بهزۆری سهعید مهلایی لهژاپۆن، بهلهبهرچاوگرتنی كردهوهی هاوشێوهی ئهم بابهتهڕاگهیهنراوه‌. 

سهعید مهلایی، ئهستێرهی جۆدۆی ئێران، سهرهتای خهرمانانی ئهمساڵ بهدوای پێ دۆڕاندنی بهزۆر لهلایهن بهرپرسانی كۆماری ئیسلامییهوه، بۆ ئهوهی لهكۆتایی ئهو كێ بهركێیانهبهرهوڕووی ڕكابهرهئیسرائیلییهكهی نهبێتهوهو لهنازناوی ئاڵتوونی ئهو كێبهركێیانهبێ بهشكرا.
وهزارهتی وهرزش و فێدراسیۆنی جۆدۆی ئێران تا ٢١ی ڕژی مۆڵهت ههیهداوای پێداچوونهوهبهو حوكمهی كۆمیسیۆنی ئینزباتی فێدراسیۆنی جیهانی جۆدۆ بكات.ئه‌م بابه‌ته 710 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


PM:04:01:18/09/2019