چه‌كدار كردنی ژنان له‌ كۆمه‌ڵه‌دا، به‌ گیانێكی یه‌كسانی


له ڕێكهوتی ١٠ی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی، به تێپهڕبوونی ماوهیهكی كورت له بهرگری هێزی پێشمهرگهی كۆمهڵه له بهرامبهر هێرشی ههمه لایهنهی كۆماری ئیسلامی تازهبهدهسهڵاتگهیشتووی ئێران بۆ سهر كوردستان، یەکەمین دهستهی ژنانی كۆمهڵه وهك بهشێك له هێزی پێشمهرگهی كۆمهڵه به ڕەسمی ڕاگهیاندرا. دامهزراندنی دهستهی پێشمهرگهی ژن سهرهتایهك بوو بۆ دهستپێكی قۆناخێكی تازه له بهرهوپێشچوونی بیرۆكهی یهكسانی ژن و پیاو له كۆمهڵگهی كوردهواری كوردستانی رۆژههڵات و بگره تا ڕادهیهك له ههموو بزووتنهوهی كوردی دا به گشتی.

ههڵبهت هاتنهمهیدانی ژنانی كوردستان بۆ ناو جهرگهی خهباتی سیاسی و له ناو ڕیزهكانی كۆمهڵه زۆر پێش ئهوه دهستی پێكردبوو. ژنانی تێكۆشهر لهناو ڕیزهكانی ڕێكخستنه نهێنییهكانی كۆمهڵه كهم نهبوون و تهنانهت ژمارهیهكیان به هۆی چالاكی حیزبی گیانیشیان بهخت كردبوو، بهڵام چهك ههڵگرتنی ژنان و ڕێكخستنیان له ڕیزهكانی پێشمهرگایهتی له چهند ڕووەوه گرینگی تایبهتی بوو. لهو نووسراوه كورته چهند ئاماژهیهك بهو پرسه دهكهم.

- یهكەمیان ئهوه بوو كه پێشمهرگایهتی كارێكی قورس بوو. له باری جهستیهوه لهناو بیروڕای گشتی وهك كارێكی «پیاوانه» تهماشای دهكرا و ئهگهریش لێرهولهوێ پێشمهرگهیهكی ژن ههبوو وهك حاڵهتێكی دهگمهن سهیریان دهكرد، حاڵهتی دهگمهنی ژنێك كه خۆی له كاری پیاوانه دهدا. بیروباوهڕی گشتی ئهوه بوو كه تهنیا فیزیكی پیاوان بۆ ئهو كاره گونجاوه. بۆیهش كاری نیزامی و به تایبهت پێشمهرگایهتی بۆ ژنان جگه له ئاستهنگه كولتووری و سیاسی، وهك كارێكی نهگونجاو و ناسرووشتی تهماشای دهكرا. زۆر جاران به دروست باس له ئاستهنگهكان دهكرێ له ناو كۆمهڵگا و له لایهن ڕەكابهره سیاسییهكانهوه، بهڵام ڕاستییهكهی ئهوهیه كه لهناو ڕیزهكانی خودی كۆمهڵهش ههبوون كهسانێك و تهنانهت لهناو فهرمانده و سهركردهكانی هێزی پێشمهرگهی كۆمهڵه كه گومانیان بوو له سهركهوتوویی پرۆژەی ڕێكخستنی بهرفراوانی ژنان لهناو ڕیزهكانی هێزی پێشمهرگه ههرچهند ژمارهی ئهو هاوڕێیانه زۆر نهبوو، بهڵام مهبهستم ئهوهیه بڵێم كه مقاوهمهتی ناوخۆیی له بهرامبهر سازماندانی پێشمهرگهی ژن ڕاستییهكی حاشا ههڵنهگره. بهڵام زووربهی ههره زۆری كۆمهڵه پاڵپشتی ئهو بیرۆكهیه بوو و پێشوازی باشی لێكرا.

- دووەم؛ گرینگی ئهو بڕیاره به تایبهت بۆ ههموو هۆگرانی یهكسانی ژن و پیاو له زانینی ئهو ڕاستیهدابوو كه‌‌ پێشمهرگایهتی جێگهیهكی بهرزو واڵای ههیه لهناو كولتووری خهڵكی كورد به كوردستانی ڕۆژههڵاتیشهوه تا ئهو جێگایهی كه ههموو كارهكانی دیكه لهگۆشهنیگای جهماوهری خهڵكهوه زۆرتر حاڵهتی كومهكی ههیه بۆ هێزی پێشمهرگه، ههرچهند كۆمهڵه بهردهوام ههوڵی داوه كهجێگه و پێگهی كاری ڕێكخستن، چالاكی نهێنی و هتد لهڕەوتی خهباتی ڕزگاریخوازانه بهحهق و به دروستی بهرز ڕاگرێ و ڕۆلی ئهوان له سهركهوتنی خهبات بهرجهستهكاتهوه. بهههموو ئهوانهشهوه دیسانیش پێشمهرگه و پێشمهرگایهتی جێگای یەکەمی لهناو دڵ و بیر و زهینی خهڵك بۆ خۆی هێشتۆتهوه. ههر بهو بۆنهشهوه پێشمهرگایهتی ژنان و بهشداریان له چالاكی پێشمهرگانه و چهكدارانه، جل و بەرگ، چهك و رهخت و جهولهكان بۆ پرسی دهستهبهركردنی جێگه و پێگهی ژن له كوردستان وهك گرتنی گرینگترین سهنگهر وابوو. به واتهیهكی دیكه ژنان له ڕیزی ههره پێشهوهی خهبات بۆ ڕزگاری دهركهوتن نهك تهنیا وهك چالاكی پشتی جبههی ئهو خهباته.

- سێهە؛ دهستهی پێشمهرگهی ژن واته یهكهیهكی تایبهت بۆ ژنان له ناو كۆمهڵه تهمهنێكی كورتی بوو و له گهڵ ڕوحی یهكسانیخوازی كۆمهڵه نهدههاتهوه. وهرگرتنی ژنانی خوازیاری پێشمهرگایهتی وهك پێشمهرگه و ڕێكخستنیان لهیهكهیهكی تایبهت ههنگاوێكی زۆر مهزن بوو، بهڵام هێشتا جێگای دههێشتهوه بۆ ئهمماو ئهگهر و مهرجداركردنی ئهو ههنگاوه. بۆیهش ههر زۆر زوو بیرۆكهی دهستهی تایبهتی پێشمهرگهی ژن وەلاندرا و هاوڕێیانی ژنیش ههر وهك باقی پێشمهرگه‌‌كان له یهكهكانی ئاسایی پێشمهرگه رێكخران. واتهلهوبارهشهوه ههڵاواردنێك له گۆڕێ دانهبوو. تێكهڵاو كردنی پێشمهرگهی ههر دووك ڕهگهز له یهكهكانی هێزی پێشمهرگه دهور و ڕۆڵی ژنانی له به دهستەوەگرتنی بهرپرسایهتی فهرماندهیی له كاتی چالاكی چهكدارانه و وهرگرتنی بهرپرسایهتی ئیداری له كاتهكانی دیكه هاسانتر كرد. له ههمان كاتدا كولتورێكی یهكسانی و یهكسان دیتنی ژن و پیاو ههم له ناو خهڵك و ههم له ناو خودی هێزی پێشمهرگهی كۆمهڵه دروست كردووه.

- چوارەم؛ له ههمان كاتدا جیاوازییهكانی بۆچوونی كۆمهڵهی نیشاندا. یهكهم بۆ كۆمهڵه كهڵك وهرگرتن له هێزی ژنان تهنیا به مهبهست و ئامانجێكی كورتبینانهو كهڵك وهرگرتن له هێزی مرۆیی و ههلپەرستانه دهستی پێنهكرد. ژنان وهك «سیاهی لهشكر» چاویان لێنهكراوه و لهلایهكی دیكهشهوه دهستهی تایبهتی ژنان دروست نهكراوه تا نمایشی پێبدرێ و تهبلیغات و پڕۆپاگهندهی له سهر سازبكرێ، بهڵكوو له كۆمهڵه ئهو كاره به ڕوح و گیانێكی یهكسانخوازی قوڵ و بیرو باوهڕێكی پێشكهوتنخوازانه دهستی دراوهتێ و تا ئێستاش ههر بهردهوامه.

- پێنجەم؛ بوونی ژنانی پێشمهرگه كهشان به شانی پیاوان تێكۆشان دهكهن و چالاكی دهنوێنن، كاریگهرێكی گهورهشی له سهر كوڕان و پیاوانی پێشمهرگه بووه. ڕێزدانان بۆ ژنان نهتهنیا به قسهو به ڕواڵهت، بهڵكو به كردهوه و لهجهریانی كار و ئهركی ڕۆژانه و خووگرتن به دروست كردنی پێوهندێكی هاوڕێیانه و بهرامبهر له گهڵ هاوڕێیان و هاوخهباتانی ڕەگهزی بهرامبهر بهشێكی نهپساوه و بهردهوامی سیستهمی فێركردن و بارهێنانی كۆمهڵهیه. بهرههمی ئهوكاره تا ئێستاش دیاره. چالاكانی بواری پێشمهرگایهتی له كوڕ و كچی ڕیزهكانی كۆمهڵه، تهنانهت ئهوكاتهش ژیانی مهدهنی دهستپێدهكهنهوه، دهبنه پهیامنێری ئازادی و بهرابهری ڕەگەزی.PM:08:27:02/04/2019
ئه‌م بابه‌ته 302 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌