هه‌یئه‌تێكی كۆمه‌ڵه‌ی شۆڕشگێڕ له‌ كۆنفڕانسی نه‌ته‌وه‌یی کوردستانی ڕۆژهەڵات بەشداری کرد


لهڕێكهوتی ١٩ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩ی زایینی كۆنفڕانسی نهتهوهیی ڕۆژههڵاتی كوردستان له ستۆكهۆڵم، پایتهختیوڵاتی سوئێد، بهبهشداری كۆمهڵێك لهكهساییهتییهكانی ئاكادێمیك و پسپۆڕ لهبوارهجیاوازهكاندا بهڕێوهچوو و ههیئهتێكی كۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران پێكهاتوو لههاوڕێیان كاكۆ عهلیار، ئهندامی كومیتهی ناوهندیی و مێهران عهباسیان، بهرپرسی كومیتهی كۆمهڵهلهسوئێد، بهنوێنهرایهتی لهسهركردایهتی ئهم حیزبهبهشداربوون. هاوڕێ كاكۆ عهلیار بهبۆنهی كردنهوهی كۆنفڕانسهكهوتارێكی پێشكهش كرد و سهرنجی بهشداربووانی بۆلای بۆچوون و ڕوانگهكانی كۆمهڵهڕاكێشا ههروهها پاڵپشتی و پشتیوانی كۆمهڵهی بۆ ئهم ناوهندهڕاگهیاند و لهسهر ئهو باوڕهبوو كهلهگهڵ خواست و ئامانجهكانی كۆمهڵهدا هاوئاراستهیه‌. شایانی باسه، ههندێكی دیكهلهئهندامانی كۆمهڵه،وهكوو تاك لهچوارچێوهی وۆركشاپ و كۆمیسیۆنهكانی ئهم كۆنفڕانسهدا بانگهێشتكرابوون و دهوریان گێڕا.

كۆنفڕانسی نهتهوهیی ڕۆژههڵاتی كوردستان، بهئامانجی كۆكردنهوهی هێز و هزر و وزهی كوردهكانی ڕۆژههڵات ههروهها بهمهبهستی هاوئاههنگی و كاری هاوبهش لهنێوان ناوخۆ، باشوور و دهرهوهی وڵات بهفهرمی دهستبهكاربوونی خۆی ڕاگهیاند. ئهم ههنگاوهبهتێكۆشانی كومیتهی ئامادهكاری كۆنفڕانسهكهكهلهكهسانی خۆبهخش و سهربهخۆ پێكهاتبوو ههڵگیرا و بهمێتۆدێكی نوێ و زانستیی، لهدوای ئاڵوگۆڕی بیروڕا لهچوارچێوهی كۆمیسیۆن و وۆركشاپی تایبهت بهپرسهگرینگهكان، و دیاریكردنی ئهركهكانی داهاتوو، له‌‌ بهستێن و پرۆسهیهكی دێمۆكراتیكدا، جڤاكی گشتیی و دهستهی كارگێڕی خۆی ههڵبژارد.

جێگای ئاماژهیهئهم كۆنفڕانسهلهكۆتایی كارهكانی خۆیدا، بهپێی دهنگی ئهندامان و بهشداربوان، ناوی ناوهندی نهتهوهیی ڕۆژههڵاتی كوردستانی بۆ درێژهدان بهكار و چالاكییهكانی لهداهاتوودا ههڵبژارد و بهسهركهوتووییكۆتایی بهكارهكانی خۆی هێنا.


PM:11:35:19/10/2019
ئه‌م بابه‌ته 792 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


زۆرترین خوێنراو‌