بریتانیا، سپای پاستاران به‌ به‌رپرسی هێرش بۆ سه‌ر نه‌وتهه‌ڵگره‌كانی ده‌ریای عومان ده‌زانێت

ئاسۆی ڕۆژههڵات
وهزیری دهرهوهی بریتانیا ئهوهی پشت ڕاست كردهوهكهسپای پاستارانی كۆماری ئیسلامی، هێرشبهری سهر دوو نهوتههڵگرهكهی دهریای عومانن و بهبۆچوونی ئهو هیچ وڵاتێكی دیكهناتوانێت لهپشت ئهو ڕووداوهبێت

جرێمی هانت لهڕاگهیهنراوێكدا دهڵێت؛ ئهنجامی ههڵسهنگاندنهكانی خودی ئێمهئهوهیهكهبهرپرسیارهتی ئهم هێرشانه، بهدڵنیاییهوهلهئهستۆی بهشێك لهدهزگای سهربازی ئێرانه، كهمهبهست لێی سپای پاستارانه‌.

بهپێی ئهو ڕاگهیاندنه، ئهم هێرشانهبهپێی مێتۆدی كرداری ناسهقامگیری و ئاژاوهگێڕی ئێران ڕووداوهكهمهترسییهكی جیددییهبۆ سهر ناوچهكه‌.

وهزیری دهرهوهی بریتانیا ئهم وتانهی بهپێی ههڵسهنگاندنی سهربهخۆی بریتانیا لهم ڕووداو ڕاگهیاندووه‌. بابهتێك كهبهیانی ڕۆژی ههینی بهڵێی لێكۆڵینهوهی بۆ دابوو

جێی ئاماژهیهكهبریتانیا پاش بڵاو بوونهوهی ڤیدیۆیهك لهلایهن هێزی دهریایی ئهمریكاوهكهتێیدا دهردهكهوێت كهكاتژمێر ٤ و دهخولهكی دوانیوهڕۆی ڕۆژی پێنج شهممه، بهلهمێكی گهشتی سپای پاستاران لهكهشتییهزیان بهركهوتووهكهی كوكوكا كاریجس نزیك دهبنهوهو مینێنی نهتهقاوهلهو نهوتههڵگرهلێدهكهنهوه، ڕایگهیاند؛ ئهمریكا نزیكترین هاوپهیمانی ئێمهیهو هۆكارێك نابینین بڕوا بهههڵسهنگاندنهكهی ئهوان نهكهینPM:11:40:14/06/2019
ئه‌م بابه‌ته 265 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌