هەڵوژاردن ئازاد یا وشەی ڕەمز بەرەندازی!!!

کیارەش شەهسەواری


هەڵوژاردن هەوڵ و تەقالاییگە دویر لە تن وتێژی ئەڕا ئنتقاڵ قودرەت و گووڕین سیاسەت، هەرچییگ بڕیارەیل دەس پاگیر ئی ئنتقاڵ قودرەتە کەمتر و دامەنەی گووڕینەگە فرەتر بوود دەرەجەی ئازادی هەڵوژاردن چوودە سەرەو.
هەرچەن بەشداری فرەی خەڵک یەکیگ لە خاڵەگان هەڵوژاردن ئازادە، وەڵیم ئیە وە مانای ئازادی هەڵوژاردن نیە، لە لایگەو لە ناو ڕژیمەیل توتالیتر دوینیم خەڵک وەرچەویگ لە هەڵوژاردنەگان بەشداری کەن وەڵیم ئنتقاڵ قودرەتیگ ئەنجام نیەگرید.
دموکراسی جوور یەکیگ لە شیوەیل وەڕییەوبردن وڵات، خاون مانای تایوەتیگە ک خوەی وە ناو تئوری و کردار دیاری کەید، دموکراسی یا مەردم سالاری مەشرووئیەت خوەی لە دەنگ و ویر خەڵک وەر گرێد و وە گەرد بەشداری و وەڕییەوبردن هەڵوژاردنیگ ئازاد، ڕوین و ئداڵەتخوازانە چارەنویس وڵات دیاری کەید و خەڵک وە شیوەی ناڕاستەوخوو لە سیاسەت داڕشتن کەلان وڵاتەگەیان بەشداری کەن.وەڵیم با بزانیم هەڵوژاردن، بەشداری لە هەڵوژاردن و  هەڵوژاردن ئازاد خاوەن چ تایوەتمەنییەیلیگە؟ ئایا ڕژیم ئسلامی ک وە قەوڵی خوەی سی و چووار هەڵوژاردن وە ڕییەو بردیە، ئازاد بیە؟
ماف و هەق دەنگداین بایەس ئەڕا گشت ئەو کەسەیلە ک شەرایتی دیرن چ ژن چ پیا وە لە هەر قەوم و بڕوا داشتن وە هەر ئایینیگ، ئازاد بوودن.
ئازادی ناو نویساین جوور یە دەنگدەر یا کاندیدا بوین ئەڕا پوستەیل سیاسی لە ناو وڵات.
ماف دەربڕین دەنگ ئازاد ئەڕا کاندیداتورەگان و هزبەیل سیاسی و نەبایەس بەربەندیگ ئەڕا کاندیداتورەیل و هزبەیل سیاسی بوودن لە ڕخنەگردن وە مەقامەیل خاون دەسەڵات.
دابین کردن فرسەت ئەڕا هەڵوژنەیل تا لە رێی وەرگردن ئتلائات بێ لایانە لە ڕەسانەیل ئازاد بتویەنن دەنگ درس بیەن.دابین کردن قانوونیگ ک نوێنەرەیل نەتویەنن لە ناو هەوزەگان دەنگداین بوون، بەشداری خەڵک خووبەخش لە پای سنووقەگان دەنگداین و دابین کردن شەرایت ئەڕا بەشداری بازڕەسەیل ناونەتەوەیی لە ناو هەوزەیل دەنگداین.دیاری کردن هەیئەتەیلیگ بێ لایان و دادپەروەر ئەڕا وەڕییەوبردن هەڵوژاردنەگە. جی باسە بایەس ئەو کەسەیلە ک ئامووزش دوینن ئەڕای پای سنووقەیل دەنگداین، سیاسی و هزبی نەون.درس کردن هەوزەیل دەنگداین وەر دەس ئەڕا گشت خەڵک، درس کردن شوینیگ تایوەت ئەڕا نویسین دەنگ، کەڵک وەرگردن لە سنووقەیل تایوەت و ئەمن، ژمارە کردن روین و شەفاف.
دەنگداین لە ناو بەرگەیل شاریای ک دویاتر کیشە ئەڕا هویچ کەس وە دی ناید.
نواگیری وە هەر جوور تەقلبیگ وە دەسکاری کردن دەنگەگان و یا دوارە دەنگداین یا دەنگداین کەسەیل نا واقئی. دابین کردن شەرایت دوارە خوەنیین دەنگەگان و دیاری کردن پروسە و مکانیسمیگ ک وەررەسی دوارە بتیوەنید وە رێو بچوود. بان بردن ویر جەمگا و تەقویت ماف بەشەر و بشداری هەوالنیرەیل بێ لایان و سەر بەخوو پشتگیری گروهەیل مەدەنی و رێگە خوەش کردن ئەرا دەربرین ئازادی بەیان و مەزهەب ویر لە پارامترەیل سەرکیە ئەڕا یە نزام دموکراتیک.
قزاوەت کردن وە سەر ئیە ک لە رێو ئی خاڵەیلە ک پێناسەی یە نزام دمکراتیکە ک دموکراسی و هەلوژاردن ئازاد بایەس داشتون نەیمنە پای خوێنەرەیل ئەزیز ئی باوەتە ک رژیم ئسلامی سی و چووار هەلوژاردنەگەی ئازاد بیە یا نە؟
لە ئی ماوە ک باس هەلوژاردن دەور بانان سەروک کوماری گەرمەو بیە وە باس لە هەلوژارن ئازاد کریید چ لە لایان بەشیگ لە ئوپوزیسیون لە دەرەوەی وڵات چ لەلایان باڵەگان خود رژیم وە تایوەت ئسلاهتەلەبەگان و خیل ئەهمەدینژاد ک وەپێان هیوشن جریان ئنهرافی یا لە رێلادەر، با بۆانیم ئەڕا هەرا و ترس کەفتیەسە ناو ئسوڵگەراگان وە تایوەت خامنەیی رێبەر رژیم ئسلامی ئێران؟ وە ئەڕا لە وشەی هەلوژاردن ئازاد هەرا دیرن؟
ماوەیگ لە یەو پیش رەزا پەهلەوی ک جاریگ خوەی وە شای ئێران ناسنیی و جاریگ خوەی وە شاروەندیگ ئاسایی و جاریک خوەی وە سەرکەردەی ئوپوزیسیون باس لە هەلوژاردن ئازاد لە بانان ئێران کردیو وەلیم دیار نیە شا ک خوەی نماد دیکتاتوریە دیو تواید دموکراسی وەرێو بوەد وە لایگترەو هاشمی رەفسەنجانی لە دانشگای شیراز وە لە ناو دانشجوەیل قسە لە هەلوژاردن ئازاد کریو ک دویاتریش برێگ لە ئسلاهتەلەبەگان جور موسەووی خوئینی ها ئی قسە دوارەوە کردن وە بڕوای ئەو کەسەیلە ک وە روانگای توتئە یا توهم توتئە بایەتەگان ناو دەسەڵات ئێران شیەو کەن یە جووریگ بازیە ئەڕا هاوردن خەڵک وە پای سنوق دەنگداین، وە لایگترەو ئەهمەدینژادیش قسەی فرەیگ وە سەر هەلوژاردن ئازاد کردیە ک وە جووریگ تونیم بیوشیم بەقای مەنین ئەهمەدینژاد و کەسەیل دەورو وەریە وە ئیە باسە نیشانەیگ گەوراس وە کیشەو گرفت ناو دەسەڵات رژیم ئسلامی وە زەقتر بیونەوی ئی کیشەیل لە سەردەم هەلوژاردنەگان.
لەیرە با کەمیگ فرەتر بدیمنە ناو ناخ باوەتەگەوە تا بزانیمن ئە کیشە و گرفت ناو دەسەڵاتە چەنیگ راسە وە مەمەڕ  هەرای خامنەیی وە وشەی هەلوژاردن ئازاد چەس وە ئایا وشەی هەلوژاردن ئازاد رەمزیگە ئەڕا بەرەندازی؟
لە مانگ وەرین وە لە قسەو باسیگ ک خامنەیی لە قوم کرد وە شیوەی راسە خوو بێ هویچ موقەدەمەیگ هێرش کردە سەر ئەو کەسەیلە ک لە ناو خوو باس لە هەلوژاردن ئازاد کەن وە هەرەشەی ئاخریش وە پیان کرد ک دی قسە لە سەر هەلوژاردن ئازاد نەکەن وە لە دویای ئی قسەیلە ئسولگەراگان دەس کردنەسە قسە دژ وە ئەو کەسەیلە ک باس لە هەلوژاردن ئازاد کەن هەرچەن لاریجانی جارییگ وەتیو ک هاشمی هەلقەی بەین رێبەری، ئمام و مەردمە وەلیم دویای ئی قسەیلە دیونیم دویس و نوزدە نەفەر لە نوێنەرەیل پارلمان پشت رێبەری گرن وە ئەو کەسەیلە ک قسە وە هەلوژاردن ئازاد کەن وە نەیاران نزام وە هاودەنگ وڵاتەیل گەورا دژ نزامن وە چەخت کردنە ک فتنەی 88 لە دویای هەلوژاردنەگان بی وەلیم لە ئی دەورە وەرجای وەرێو چوون هەلوژاردنەگانە و جەنەتی دەبیر شورای نگەهبانیش وەتیە ک یە ئایم گەردەن کلفت ک وە گشتیان گەوراترە قسە وە هەلوژارن ئازاد کردیە وە ئیە کەنە رەمزیگ دژ وە نزام وە لایگترە قەرەباقی نوێنەر شورای خوبرگان هاشمی وە مهوەر سەرەکی فتنە ناو بەید وە لایگیشەو هسەین ئبراهیمی ئەندام جامئەی روهانیت مبارز نیروەیل ناو خوو جوور هاشمی و ئەهمەدینژاد و موسەووی خوئینی ها ک قسە وە سەر هەلوژاردن ئازاد کەن هاودەنگ وەگەرد نیاران دەرەکی وەلیان ناو برد وە وەت ئیە نیشانە سناریوویگە ئەڕا هەلوژاردن بانان وە ئەهمەد خاتمیش ئاو پاکی کردیەسە مل دەس تمام بالەگان تر ناو رژیم و وەپێان وەتیە ک لە دویای قسەگان خامنەیی هەرکەس باس لە هەلوژاردن ئازاد بکەی دژ وە وڵایەت فەقیە.
ئیانە وە برێگ قسەی پیشوتر خامنەیی نیشان دەید ک وە راسی شکاف و کیشەی گەورایگ لە ناو دەسەڵات رژیم ئسلامی هەس ک نیەود بشاریدەیەو وە لە دویای نارەزایەتیەگان هەلوژاردنەگانن 1388 سەروک کوماری فرە زەقترەو بیە وە هەرا و ترسیگ خستیەسە دڵ خامنەیی وە غزاییگ فشار و خەفەقان و سەرکوت ئەڕا درێژەداین وە دەسەڵاتداری خوەی گردیەسە وەر وە ماوەیگ لە یەو پیشیش قسە لە لاوردن سەروک کومار کرد و وەریو بردن وڵات وە شیوەی پارلمانی ک ئیە نیشانەی ئەوەسە تا بتیونید هەلقەی دیکتاتوریگەی خوەی تەنگترەو بکەی وە ئیسە دی نیەتیوند تنانت دەنگ هاوریەیل پیشو خوەیشی بشنەفید وە هەر لە ئیسەوە لەرز هەلوژاردن بانان چرچگە خستیەسە ناو شانی وە لە پیچەوانەی تەوەهم توتئە خامنەیی ئی جارە دی بشداری کردن یا نەکردن خەڵک ئەڕای گرینگ نیە و تەنیا توایید چشتییگ وەلی نەقومید وە ئەلی سەئیدی نوێنەر رێبەری لە سپا لە پشت راس کردن وە ترس خامنەیی وە فزاییگ نزامی و خەفەقان وەتیە ک ئەرک سەرەکی سپا موهەندسی هەلوژاردنەگانە.
ئیسە وە ریو مانای هەلوژاردن ئازاد وە خالەگانی وە کیشەو گرفتگان رژیم ئسلامی چ لەلایان ناو خوو چ دەرەوە چ سزاگان و فشارەیل ناو نەتەوەیی وە کیشەی گەورای ئابووری وە وەز ناوچەگە دیارە ئەگە خامنەیی تەن وە هەلوژاردنیگ ئازاد تەنانەت لە روانگای کەسیلیگ جوور هاشمی و ئەهمەدینژادیش بیید نە هەلوژارد ئازاد وە مانای راسیەگەی و ماف بەشەریەگەی دیارە وە دەس خوەیان قەور خوەیان کەنینە وە هەر ئەوجرە ک خوەیان هیوشن لە نارەزایەتیەگان پیشو وشەی تەقەلب رەمز نارازیەیل وە وەقەول خوەیان نەیاران نزام بی ئیسە رەمز روخانن و لە ناو بردن بیسە هەلوژاردن ئازاد.


PM:07:14:18/02/2013
ئه‌م بابه‌ته 1165 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


زۆرترین خوێنراو‌