ترورەگان جمھووری ئسلامی ئیران دژ وە ئوپوزسیۆن کورد و ئیرانی

ن: فازڵ یووسفی


خوەش دیرم تەوزیھیگ لە سەر ترور بییەم. ترور یا قەتڵ سیاسی نەوعی ئایەم کوشتنە ک بیشتر وە ئەھداف سیاسی یا عقیدیی ئەنجام گریت. لە زوان فەرانسی ترور و مەعنای ھەراس و ھەراس ئەفکەنییە. و لە لوغتنامەی دێھخودا ھاتییە ( ترور وە مەعنای قەتڵ سیاسی وە وەسیلەی ئەسڵھەس، لە زوانەوانی تازەیا متەداوڵ بیەس و تازییەیل ھاوچەرخ کەلمەی "اھراق" لە جی ترور وە کار تییەرن. ئی کەلمە لە زوان فەرانسی وە معنای وەھشەت و ترس و خەوف جی گردیەس و ھکوومەت تروریست ھەم ئوسوولەن ھکوومەت ئنقلابییە کە وەر لە سقووت و ڕووخاین ژیروندنەیل (لە ٣١مە ١٩٧٣تا١٩٧٤ ) لە فەرانسە موستەقەڕ بیەس و ئعدامەیل سیاسی فرە لە لێ کەفتییەسەو. لە دەسەواژەی سیاسی و کارەیل خشوونەتبار و ناقانوونی ھکوومەتەگان ک ئڕا سەرکوتکردن موخاڵفەیلیان و ترساننیان ترور جی گردیە. 

ترور تروریزم 

تروریزم جیاوازییەیل بنچینەیی و موھمیگ دیری. تروریزم یا دڵەڕاوکە دروس کردن و مەترسی دروس کردن یا ھەر جوورە کارکرد یا ھەڕەشە ئڕا ترسانن یا لەتمە ڕەسانن وە ھاووڵاتی، ھکوومەت یا گرووھەیل و کەسایەتییە سیاسییەگان ئویشن. تروریست یا ترورکەر تاک یا گرووھیگە ک لە دستەی ترور یا تروریزم پەیڕەوی کەن. تروریستەیل زوورمیان ئڕا ناسانن ئیدئولوژی خوەیان و ئڕا نواگیری و ماتەڵکردن وڵات لە دوشمەن، خوەی دەس دەیتە کوشتار و ترور مەردم غەیر سیاسی، تا ئڕا وە وجوود ھاوردن ترس و وەھشەت لە کوومەڵگا وە خواست خوەی بڕەسیت.
 
لە لای گشتمان ئاشناس ڕژیم ئیران لەو ڕووژەو ک ڕەسیەسە دەسەڵات؛ ھەمویشە ھەوڵ دایەس کەسەیل ئازادیخواز و دموکراسیخواز و خاوەن زانست و خاوەن فکریەل پاک ترور بکەیت و تا ئەو شوینە ک توانستیە ئەی کارە کردیە و تا ڕادەییک سەرکەفتی بییەس لە لییا و توانستیەس فرە کەس لە سەرکردە و کادر و پیشمەرگەی ھربەکان خوەرھەڵات کوردستان ترور بکەیت  و ھەمچنین لە ئوپوزیسیون ئیرانی و تەنانەت فرە کەس غەیر ئیرانییچ ترور بکەیت. 

دروسە ک ڕژیم تاوەکوو ئیسە توانستیە وە ھوکمڕانی خوەی ئدامە بیەیت ئەو چ وە زوور ئعدام و سەرکووپ و ترسانن مەردم و نانبڕین و ئاوارەکردن مەردم و شکەنجەداین و ترورکردن و دروسکردن ترس و وەھشەت، ئەڕا وە تا بتوانی ئایدولۆژیایکی دینی خوەی ھکووم بکەیت کە فەقەت لە خزمەت خوەیان و دار و دەسەکەیان بووت. مەسەلەی سەرەکی لەیرە شرووع بووت ک ڕژیم جمھووری ئسلامی ئیران ھەر وەختیک لە وەرایوەر کوومەڵاگای ناونەتەوەیی پاشەکشە بکەیت یاخود گامیک بکیشیتە دواوە؛ ھەوڵ دەیت لە ناوخووی وڵات وە ئعدام و ترور چاوترسن مەردم بکەیت، نموونەی فرە نزیک چەند ڕووژ لەیەو وەر کە ھەوڵ دا ڕزای کەعبی ترور بکەیت کە خوەشوەختانە موەفەق نەوی و یەی رووژ دویاتر ھەوڵ ئەوە دا یەکیگ لە بارگاگان کوومەڵە شووڕشگیڕ بتەقنیتوە و بازەم خوەشوەختانە موەفەق نەوی و بومبەکان پویچەڵ کریانەو. تاریخ  ئەڕامان ھویشیت ئی ڕژیمە  ھەر وە ترور و جنایەت و ئعدام  دروس بیەس، ئەگەر چاویک وە تاریخ ئەی ڕژیمە بخشنیم؛ ئەڕامان دەر کەفیت ک چە جنایەتەیلیک دژ وە مەردم خوەی ئەنجام دایەس. 

دەرسەدیک فرە لە ترورەکان ک لە لایان ئەی ڕژیمە ئەنجام دریایەس وە شیوەییک سازمانیافتە لە دەوران ڕیاسەت جمھووری "ئەکبەر ھاشمی رەفسەنجانی" و وە دەسی عەلی فەللاحیان لە مەقام وزارەت ئتلاعات ئەنجام گردیەس، بەنا وە ئەو گوزارشەیلە کە تا ئیسە بڵاو کریایەسوە، ھکوومەت جمھووری ئسلامی ئیران تعداد (٤٠٠ کەس ) لە دژبەرەیل سیاسیی خوەی لە ئۆرووپا و ئامریکا ترور کردیەس و ھەمچنین ترورکردن لە فەلسەفەی جمھووری ئسلامی ئیران فەقەت ئیرانییەکان نەویەس. ئەڕا نموونە ھوکم ترور دژ وە یەکیک لە ڕووژنامەنویسەکان بریتانیا ک (سەڵمان ڕوشدی ) ناو دیریت سادر کریا و ھەوڵ ترورکردنی دان. 

دخالەت موستەقیم و غەیرموستەقیم لە کاریەل تروریستی لە ئێراق، لوبنان، ئسرائیل، ئارژانتین، واشێنگتون تایمز ئشارە وە بڕیک لە کارە تروریستییەکان کەیت ک لە لایان سوپای پاسداران ئنقلاب و سازمان ئتلاعات ئەنجام دریایەس. بومبگوزاری لە سفارەت ئامریکا  لە بەیرووت لە ساڵ ١٩٨٣، بومبگوزاری لە مەرکەز یەھوودییە لە ئارژانتین لە ساڵ ١٩٩٤ و بومبگوزاری بورج ئەخبار لە عەرەبستان سەعوودی لە ساڵ ١٩٩٤، و جمھووری ئسلامی ئیران ھەمویشە توومەتبار کریایەس وە پشتبەستن وە مەدرەک و دەلیل لە لایان کوومەڵگای ناونەتەوەیی ئەڕا کارە تروریستییەکانی ک وە شیوەی بروونمەرزی ئەنجامی دایەس و ھەر لە سەر ئەی کارەلیە لە لایان وڵاتەیل ئاڵمان، فەرانسە، ئارژانتین، تیروریستەکانیان گردینە و موھاکمە کردنەس. 

جمھووری ئسلامی ئیران یەکیکە لە جنایەتکارترین ڕژیمە سیاسییەکان جەھان، ئەو ویژگی و تایوەتمەندی جمھووری ئسلامی لە وە ئەنجام ڕەسانین جنایەت دژ وە بەشەریەت و کوومەڵکوژی شکڵ گرم ، یک لە دویای یەک بین و سیستماتیک بینە جنایەتەکانی لە ماوەی ئەی سێ دەھە ئەنجامی دایەسن. جمھووری ئسلامی قاتڵ سێ نەسڵ پشتاوپشت لە دژبەرەیل خوەیە. جمھووری ئسلامی تەنھا ڕژیم سیاسیی جەھانە ک پەروەندەی جنایەتەکانی  وە یەی دەورھی کەم و موعەیەن خەتم ناوت. جنایەت لە ھکوومەت جمھووری ئسلامی ھەر لە ڕووژ وە ھوکم ڕەسینی لە ساڵ ٥٧ ھەتاوی شرووع بییەس و تا ئیمڕووژ ھەرمای ئدامە دیریت و شیوەی متەوالی نەقشەمەند و سازماندریای وە ئەنجام ڕەسییە، مەعدوود ڕژیمیکی سیاسی جەھانە کە تەنیا جنایەتەکان لە ناو وڵات نەویەس، ڕژیم جمھووری ئسلامی ئیران یەی ھەڕەشە و مەترسی ڕاسکانی نە تەنیا ئڕا مەردم ئیران بەڵکم ئڕا گشت بەشەریەت لە تەواو جەھان. ڕژیم جمھووری ئسلامی سەرەتاییترین مافەگان و ھقووق ئازادییەیل وە مەردم خوەی مونافات نەیریت.

میکونوس

میکونوس پەروەندەییک کە ھەمرای دا نەخریایەس ١٧ی سپتامبر ٩٢ سەئات ٢٢:٥٠ دو نەفەر وە ناوەکان (عەبدوڕەحمان بەنی ھاشمی (شەریف) ئیرانی و (عەباس حوسەین ڕاحیل (عێماد)لوبنانی چینە ناو ڕستوران ((میکونوس)) لە برلین و ڕووی تفەنگەکەیان کردنە ٩نەفەر لە چالاکوانان سیاسی کوردستان ک لە ڕستورانەکەیا سەرقاڵ گفتوگو بینەس و شرووع کردنە تیرئەندازی و لە ناو ئەو کەسیەلە دکتور شەرەفکەندی  سکرتیر حزب دموکرات) کە ماروفترین کەس لەورە بیەس و ھەر لەورە وە دەس جەلادەکان جمھووری ئسلامی ئیران ترور کریەن و وەر لە ئەو (عەبدوڕەحمان قاسملوو) لە (ڤییەن) ک خەریک موزاکرات سیاسی وەل نوینەران دەوڵەت (ھاشمی ڕەفسەنجانی) بی ھەر لە لایان نوینەرە دانووستانکارەگانەو ترور کریا. 
 
عەبدوڕەحمان قاسملوو: 

ڕووژ ٢٢ پویشپەڕ ١٣٦٨ ھەتاوی لە ھاڵیکا عەبدوڕحمان قاسملوو وە گەرد عەبدوڵڵا قادری ئازەر لە سەر پرس خوەرھەڵات کوردستان ئڕا دانووستان و وتووێژ ئاشتی وە گەرد نمایەندەیل ھکوومەت جمھووری ئسلامی لە ڤییەن وە سەر میز گفتوگوو نیشتوین ھەر لە سەر میز گفتوگوو ئاشتی لە لایان نمایەندەیل دەوڵەتەو ترور کریان و ھەر لە بارەی ترور قاسملوو؛ ھاشمی ڕەفسەنجانی لە یادەوەرییەیل ١٣٦٨ خوەی ئی باوەتە پشتڕاسەو کەیت. 

سدیق کەمانگەر: 

سدیق کەمانگەر لە ساڵ ١٣٢٥ لە ئاوایی ئافڕیان لە کامیاران لە دایگ بییەس و لە ساڵ ١٣٤٤ چیەسە دانشگای تێھران و لە ڕشتەی حقووق فارغوتەھسیل بییە. سدیق کەمانگەر چ جووری ترور کریا ؟ ساعەت ٢ شەوەکی ڕووژ ١٣ی خەرمانان ١٣٦٨ لە دووڵ بەردانگا لە نزیک ڕانیە لە باشوور کوردستان ترور کریا، عامل ترور یەکیک لە نفووزییەکان ڕژیم جمھووری ئسلامی ئیران بی وە ناو (تەوفیق گرژاڵی). 

شاپووڕ بەختیار: 

شاپووڕ بەختیار کە دو جار لە لایان جمھووری ئسلامیوە ھەوڵ ترورکردنی دان؛ جار یەکم نەڕەسینە ئامانج خوەیان ک تروری بکەن، لە تاوسان ١٣٥٩ تیمیک و سەرکردەیی )ئەنیس نەقاش ک یەی تەبەعەی لوبنانی بی) ھەوڵ ترورکردن شاپووڕ بەختیار دا؛ بەڵام سەرکەفتی نەوی، ھەر چەن جار یەکم نجات پەیا کرد بەڵام  ئەنیس نەقاش لە لایان پولیس فەرانسەوە دەسگیر کریا و وە ھەبس دایم ماکووم کریا و دویای ماوەییگ لە ئاڵوگووڕکردن گروگانەکان فەرانسە لە لوبنان لە لایان ھکوومەت فەرانسەوە کەفتە وەر عەفو و دانەیە دەس جمھووری ئسلامی ئیران. 

بەڵام جار دویم تروری کردن، لە ١٥ی گەلاویژ ١٣٧٠ کە کەیتە ٦ ئووت١٩٩١، شاپووڕ بەختیار و منشیەکەی "سرووش کەتیبە" لە ماڵەکەی خوەی لە ناو پاریس لە فەرانسە ترور کریەت، ترورکەرەکان گرووھیک ٣نەفەرە بینەس وە ناوەکان (فەرەیدوون بویەرئەھمەدی، موھەمەد ئازادی و عەلی وەکیلی دار) کە توانستنە نفووز بکەنە ناو ئقامەتگاکەی و تروری بکەن. فەرەیدوون بویرئەھمەدی ئەندام شوورای نھزەت مللی ئیران بییەس. قوربانی ترورکریایەکان وە دەس جمھووری ئسلامی تەنیا ھەر ئییانە نەوینەس. ھەزاران کەس تر وە دەس جەللادەکان جمھووری ئسلامی ترور کریانەس. لە ماوەی ئی (سی و چەن ساڵە ک لە سەر ھکوومەت بییەس تەنیا بەدبەختی و ئازار و ئەزیەت و ئعدام  و شکەنجەداین وە وجوود ھاوردیەس. 
١٢.٠٨.٢٠١٥ 


AM:11:46:02/09/2015
ئه‌م بابه‌ته 1393 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


زۆرترین خوێنراو‌