ئێران كه‌وتۆته‌ پاكانه‌ بۆ هێرشه‌كانی سه‌ر دامه‌زراوه‌ نه‌وتییه‌كانی سعوودیا

ئێران كه‌وتۆته‌ پاكانه‌ بۆ هێرشه‌كانی سه‌ر دامه‌زراوه‌ نه‌وتییه‌كانی سعوودیا

ئاسۆی ڕۆژ\ حهسهن ڕووحانی سهرۆكۆماری ئیسلامی ئێران ڕۆژی چوارشهممه٢٧ی خهرمانان پێوهندی لهگهڵ هێرشهكانی سهر سایتهنهوتییهكانی عهرهبستانی وهردۆر خستهوهو وتی كهیهمهنییهكان خۆیان گهیاندۆتهریاز و كاردانهوهیان نواندووه‌. 

ههر لهم پێوهندهشدا باس لهوهدهكرێت كهوهزارهتی دهرهوهی ئێران ڕۆژی دوو شهممهبهشێوهی ڕهسمی نامهی بۆ باڵوێزخانهی سووئیس ناردووهو دهربارهی تێوهگلانی ئێرانی لهو هێرشانههۆشداری داوه‌. 

باڵوێزخانهی سووئیس لهتاران ڕۆلی پارێزگاری كردنی بهرژهوهندییهكانی ئهمریكای ههیهلهئێران و گۆیا یاداشتنامهیهكی ڕهسمی لهوهزارهتی دهرهوهی ئێران وهرگرتووه‌. 

بهپێی ههواڵی ههواڵنێری ڕهسمی كۆماری ئیسلامی ئیرنا، لهم نامهیهدا نووسراوهكه؛ ئهگهر هێرش بكرێتهسهر ئێران، ئهو هێرشهبهزووترین كات وڵام دهدرێتهوهو سنووری ئهم كاردانهوهیهدیاریكراو نییه‌.

حهسهنی ڕووحانیش ڕۆژی چوارشهممهوتی كهئهمریكا بهدوای سهپاندنی ئهوپهڕی گوشارهكارهكانهوهبووهدژی ئێران و ئێستا كردوویهتی بهئهوپهڕی تۆمهتهكان.

دامهزراوهنهوتییهكانی سعوودیا ڕۆژی شهممهبه٢٠ فڕۆكهی بێ فڕۆكهوان و موشهكی كرۆز هێرش كرایهسهر و ڕێژهبهرههم هێنانی نهوتی سعوودیای بۆ نیوهدابهزاند و كاریگهری بهرچاوی لهسهر نرخی نهوت بوو لهجیهاندا.

كاناڵی تهلهفزیۆنی ئێن بی سی ئهمریكا لهزار بهرپرسێكی ئهمریكاییهوهڕایگهیاندووهكهشوێنی ههستانی فڕۆكهبێ فڕۆكهوانهكان لهباشووری ئێرانهوهبوون.

پشت ڕاست بوونهوهی ئهم ههواڵهدهتوانێت كاردانهوهی سهربازی سعوودیای بهدواوهبێت بهبێ پرسی ئهنجوومهنی ئاسایشی ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان.

بهپێی ماددهی ١٥ی ئهم ڕێكخراوهیهكاتێك یهكێك لهئهندامانی ئهم ڕێكخراوهیههێرشی سهربازی دهكرێتهسهر دهتوانێت بهپێی یاسای بهرگری ڕهوا هێرش بكاتهوهسهر ئهولایهنهی هێرشی كردۆتهسهرئه‌م بابه‌ته 365 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


PM:04:19:18/09/2019