بۆچی خامنه‌یی باسی ڕژیم چێنجی كرد؟!

بۆچی خامنه‌یی باسی ڕژیم چێنجی كرد؟!


ئهردهڵان فهرهجی

لهمیانهی دانیشتنهكهی شینزۆ ئابێ پهیامنێری تایبهتی ترامپ بۆ لای ئێرانییهكان و بهرپرسانی باڵای كۆماری ئیسلامی، خامنهیی وتی؛ ترامپ لهو ئاستهدا نابینم كهتهنانهت پهیامێكی بۆ بنێرم. ڕوون بوو كهسهرۆك وهزیرانی ژاپۆن نهك بۆ ناوبژیوانی بهڵكوو بۆ گهیاندنی پهیامێك بوو بهبهرپرسانی كۆماری ئیسلامی كهههڕشهكانی ترامپ بهجیددی وهربگرن

خامنهیی لهو دانیشتنهدا بهڕاشكاوی باسی لهڕژیم چێنج كرد و وتی كهویستی ئهمریكا ڕژیم چێنجهو پێشووتریش ههر وابووه، بهڵام بۆیان نهكراوه‌. خاڵی جێی سرنجی ئهو كۆبوونهوهیهئهوهبوو كهبهپێچهوانهی نهریتی پێشووی دانیشتنهكانی خامنهیی دهنگی ئهو كۆبوونهوه‌‌ بڵاو كرایهوه‌‌. ئامانج لهو بڵاو كردنهوهی دهنگهش نیشاندانی ڕاشكاوبوونی خامنهیی بۆ وت و وێژ و سازان. بهڵام خاڵی جێی سرنجتر ڕسوای ئهو خامنهییهبوو كهبهسهرپاییهوهلهو دانیشتنهدا ئامادهبوو كهشینزۆ ئابێ ئیعتبارنامهكهی خامنهی بهوپهڕی ئهدهبهوهخستهژێر خۆیی و لهسهری دانیشت. جیا لهو شتهوردانهپرسیارهجهوههرییهكهئهوهیهكهبۆچی خامنهیی دهستهواژهی ڕژیم چێنجی بهكار برد؟

خامنهیی سهردهمێكی زۆر پاش هاتنهگۆڕێی ئهو دهستهواژهیه، هێنایهسهر زار، ئهویش بهو مهبهستهی كه خهڵك هیوا بڕاو بكات. خهڵك لهگهیشتن بهدواڕۆژێكیگهش بۆ ژیان و گوزهرانێكی شایستهی مرۆڤی ئهم سهردهمهو ڕێز و پێشكهوتن، لههیواداربوون بهڕزگاری لهچنگی ئهم ڕژیمهنگریسهبێ هیوا بكات. خامنهیی ویستی هیوای خهڵكی ئێران بۆ گۆڕینی ڕژیم بكوژێت بۆیهوتی؛ ترامپ دهیهوێ ڕژیم چێنج بكات، بهڵام بۆی ناكرێت

ماوهیهك لهمهوبهر ترامپ لهتۆكیۆ وتی؛ ئێران بهم بهرپرسانهشیهوهدهتوانێت ڕۆژانێكی درهوشاوهی ههبێت، دڵی خهڵكی ئێرانی لهپشتیوانی نێودهوڵهتی بۆ خواست و داواكارییهڕهواكانیانی سست كرد، بهڵام ڕۆژی پێنج شهممهخامنهیی لهپێناو ڕژیم ههڵهیهكی بهرچاوی كرد كرد

بهدوای ئهو وتهیهجارێكی دیكهورهدێتهوهبهر خهڵكی و خهڵك هیوادارانهتر لهجاران لهپێناو دهستهبهركردنی ماف و ئازادییهكانیان و تێكهوهپێچانی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی خۆیان ڕێك دهخهنهوه‌.

ڕژیم چێنج بهدوو سیناریۆ دهتوانێت جێ بهجێ بێت؛ یهكهم لهڕێگهی هاردۆرد و بهشهڕهقهكهی و دووهم بهشێوهی سۆفت وۆرد و بهنهرمی و بههێمنی

بهشێوهڕهقهكهی ئهوهیهكهكۆی دام و دهزگای كۆماری تێكهوهبپێچرێت و ژێرهوژوور بێت و بهشهنهرمهكهشی قبووڵی ١٣ مهرجهكهی ئهمریكایهبۆ دان و ستان و ههڵسووكهوت كردنی ئێران وهك دهوڵهتی ئاساییه‌. ئهنجامی ههر دوو ڕێكارهكهههر یهكهو ئهویشگۆڕینی ڕژیمی كۆماری ئیسلامییه‌.

ئهو ڕۆژهی كهترامپ ژمارهتهلهیفوونی ڕاگهیاند و وتی كهچاوهڕێی تهلهیفوونی تاران دهبێت، تۆپهكهی خستهمهیدانی خامنهییهوهو ئهم ههموو پهیام و پهسخامهلهمهو بهدوا بۆ قهناعهت پێكردنی جیهانهبۆ پشتگیری كردنی لهئهگهری دهست بردن بۆ بژاردهی ڕهقی ڕژیم چێنج.


ئه‌م بابه‌ته 1078 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


AM:12:42:15/06/2019